论文

1.      Shanshan Wang*, Cheng Li*, Rongpin Wang, Zaiyi Liu, Meiyun Wang, Hongna Tan, Yaping Wu, Xinfeng Liu, Hui Sun, Rui Yang, Xin Liu, Jie Chen, Huihui Zhou, Ismail Ben Ayed,Hairong Zheng* . Annotation-efficient deep learning for automatic medical image segmentation[J]. Nature communications, 2021, 12(1): 1-13.

2.       Zhiting Deng, Jieqiong Wang, Yang Xiao, Fei Li, Lili Niu, Xin Liu, Long Meng*, Hairong Zheng*. Ultrasound-mediated augmented exosome release from astrocytes alleviates amyloid-β-induced neurotoxicity[J]. Theranostics, 2021, 11(9): 4351.

3.      Zichao Luo, Dehong Hu, Duyang Gao, Zhigao Yi, Hairong Zheng, Zonghai Sheng*, Xiaogang Liu*. High‐Specificity In Vivo Tumor Imaging Using Bioorthogonal NIR‐IIb Nanoparticles[J]. Advanced Materials, 2021: 2102950.

4.      Yaxi Li,Dehong Hu,Zonghai Sheng,Tianliang Min,Menglei Zha,Jen-Shyang Ni,Hairong Zheng*,Kai Li*. Self-assembled AIEgen nanoparticles for multiscale NIR-II vascular imaging[J]. Biomaterials, 2021, 264: 120365.

5.      Zhaohua Miao, Dehong Hu, Duyang Gao, Linxin Fan, Yan Ma, Teng Ma, Xin Liu, Hairong Zheng, Zhengbao Zha*, Zonghai Sheng*, Cheng-Yan Xu*. Tiny 2D silicon quantum sheets: a brain photonic nanoagent for orthotopic glioma theranostics[J]. Science Bulletin, 2021, 66(2): 147-157.

6.      Xinping Luo, Dehong Hu, Duyang Gao, Yuenan Wang, Xinhua Chen, Xin Liu, Hairong Zheng, Minjie Sun*, Zonghai Sheng*. Metabolizable Near-Infrared-II Nanoprobes for Dynamic Imaging of Deep-Seated Tumor-Associated Macrophages in Pancreatic Cancer[J]. ACS nano, 2021.

7.      Xiaobing Wang, Xiufang Liu,Yixiang Li, Pan Wang, Xiaolan Feng,Quanhong Liu, Fei Yan, Hairong Zheng*. Sensitivity to antitubulin chemotherapeutics is potentiated by a photoactivable nanoliposome[J]. Biomaterials, 2017, 141: 50-62.

8.      Ye Li, Jo Lee, Xiaojing Long, Yangzi Qiao, Teng Ma, Qiang He, Peng Cao, Xiaoliang Zhang, Hairong Zheng*. A Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Neuromodulation System with a Whole Brain Coil Array for Nonhuman Primates at 3 T[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020, 39(12): 4401-4412.

9.      Lei Tong, Zhu Xiong, YaXi Shen, YuGui Peng, XinYu Huang, Lei Ye*, Ming Tang, Fei‐Yan Cai, HaiRong Zheng*, JianBin Xu*, Gary J. Cheng*, XueFeng Zhu*. An Acoustic Meta‐Skin Insulator[J]. Advanced Materials, 2020, 32(37): 2002251.

10.   Yukun Duan, Min Wu, Dehong Hu, Yutong Pan, Fang Hu, Xingang Liu,   Nitish Thakor, Wai Hoe Ng,  Xin Liu, Zonghai Sheng*, Hairong Zheng*, Bin Liu*. Biomimetic Nanocomposites Cloaked with Bioorthogonally Labeled Glioblastoma Cell Membrane for Targeted Multimodal Imaging of Brain Tumors[J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(38): 2004346.

11.   Yaxi Shen, Yugui Peng, Feiyan Cai*, Kun Huang, Degang Zhao, Chengwei Qiu, Hairong Zheng*, Xuefeng Zhu*. Ultrasonic super-oscillation wave-packets with an acoustic meta-lens[J]. Nature communications, 2019, 10(1): 1-7.

12.   Long Meng, Xiufang Liu, Yuchen Wang, Wenjun Zhang, Wei Zhou, Feiyan Cai, Fei Li, Junru Wu, Lisheng Xu, Lili Niu*, Hairong Zheng*. Sonoporation of Cells by a Parallel Stable Cavitation Microbubble Array[J]. Advanced Science, 2019: 1900557.

13.   Wei Zhou, Mian Chen, Xiufang Liu, Wenjun Zhang, Feiyan Cai, Fei Li, Junru Wu, Jinping Wang, Yang Wang, Xiaowei Huang, Zhengrong Lin, Hui Zhou, Long Meng*, Lili Niu*, Hairong Zheng*. Selective photothermal ablation of cancer cells by patterned gold nanocages using surface acoustic waves[J]. Lab on a Chip, 2019, 19(20): 3387-3396.

14.   Hao Peng, Chao Zou, Chuanli Cheng, Changjun Tie, Yangzi Qiao, Qian Wan, Jianxun Lv, Qiang He, Dong Liang, Xin Liu, Wenzhong Liu, Hairong Zheng*. Fat‐water separation based on Transition REgion Extraction (TREE)[J]. Magnetic resonance in medicine, 2019, 82(1): 436-448.

15.   Long Meng, Feiyan Cai, Fei Li, Wei Zhou, Lili Niu, Hairong Zheng*. Acoustic tweezers[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 52(27): 273001.

16.   Yali Jia, Xiaobing Wang, Dehong Hu, Pan Wang, Quanhong Liu, Xuanjun Zhang, Jingying Jiang, Xin Liu, Zonghai Sheng*, Bin Liu*, Hairong Zheng*. Phototheranostics: Active Targeting of Orthotopic Glioma Using Biomimetic Proteolipid Nanoparticles[J]. ACS nano, 2018, 13(1): 386-398.

17.   Chuanli Cheng, Chao Zou, Qian Wan, Yangzi Qiao, Min Pan, Changjun Tie, Dong Liang, Hairong Zheng*, Xin Liu. Dual‐step iterative temperature estimation method for accurate and precise fat‐referenced PRFS temperature imaging[J]. Magnetic resonance in medicine, 2019, 81(2): 1322-1334.

18.   Fei Li, Xiangxiang Xia, Zhiting Deng, Junjun Lei, Yaxi Shen, Qin Lin, Wei Zhou, Long Meng, Junru Wu, Feiyan Cai*, and Hairong Zheng*. Ultrafast Rayleigh-like streaming in a sub-wavelength slit between two phononic crystal plates[J]. Journal of Applied Physics, 2019, 125(13): 134903.

19.  Xiaowei Huang, Yanling Zhang, Long Meng, Ming Qian, Kelvin Wong, Derek Abbott, Rongqin Zheng, Hairong Zheng*, Lili Niu, "Identification of Ultrasonic Echolucent Carotid Plaques Using Discrete Fréchet Distance Between Bimodal Gamma Distributions," IEEE Transactions on Biomedical Engineering,( 2018).

20.  Xiaosong Bai, Xiaojing Gong, William Hau, Riqiang Lin, Jiaxiang Zheng, Chengbo Liu, Chengzhi Zeng, Xin Zou, Hairong zheng, Liang Song, "Intravascular Optical-Resolution Photoacoustic Tomography with a 1.1 mm Diameter Catheter," Plos One, Vol. 9, p. e92463, (2014)

21.  Qi Zhang, Yang Xiao, Wei Dai, Jingfeng Suo, Congzhi Wang, Jun Shi, Hairong Zheng, "Deep learning based classification of breast tumors with shear-wave elastography," Ultrasonics, Vol. 72, p.150-157, (2016)

22.  Dehong Hu, Zonghai Sheng, Guanhui Gao, Fungming Siu, Chengbo Liu, Qian Wan, Ping Gong, Hairong Zheng, Yifan Ma, Lintao Cai, "Activatable albumin- photosensitizer nanoassemblies for triple-modal imaging and thermal-modulated photodynamic therapy of cancer," Biomaterials, Vol. 93, p.10-19, (2016)

23.  Fei Yan, Lu Li, Zhiting Deng, Qiaofeng Jin, Juanjuan Chen, Wei Yang, Chih- Kuang Yeh, Junru Wu, Robin Shandas, Xin Liu, Hairong Zheng, "Paclitaxel- liposome-microbubble complexes as ultrasound-triggered therapeutic drug delivery carriers, " Journal of Controlled Release, vol. 166(3), p. 246-255, (2013).

24.  Guoxi Xie, Yibiao Song, Caiyun Shi, Xiang Feng, Hairong Zheng, Dehe Weng b, Bensheng Qiu, Xin Liu, " Accelerated magnetic resonance imaging using the sparsity of multi-channel coil images," Magnetic Resonance Imaging, Vol. 32, p.175-183, (2014)

25.  Mengdi Gao, Yanyan Yu, Huixia Zhao, Guofeng Li , Hongyang Jiang, Congzhi Wang, Feiyan Cai, Leanne Chan, Bernard Chiu, Wei Qian, Weibao Qiu, Hairong Zheng*,Simulation study of an ultrasound retinal prosthesis with a novel contact- lens array for noninvasive retinal stimulation, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 25(9): 1605-1611, (2017).

26.   Jia Ye, Siyang Tang, Long Meng, Xia Li, Xiaoxu Wen, Sihan Chen, Lili Niu, Xiangyao Li, Weibao Qiu, Hailan Hu, Mizu Jiang, Shiqiang Shang, Qiang shu, Hairong Zheng*, Shumin Duan, and Yuezhou Li*, Ultrasonic Control of Neural Activity through Activation of the Mechanosensitive Channel MscL. Nano letters, (2018).

27.  Xin Liu, Zhaoyang Fan, Na Zhang, Qi Yang, Fei Feng, Pengcheng Liu, Hairong Zheng, Debiao Li, "Unenhanced MR Angiography of the Foot: Initial Experience of Using Flow-Sensitive Dephasing–prepared  Steady-State  Free Precession  in Patients with Diabetes," Radiology, Vol. 273, p.885-894, (2014)

28.  Xi Peng, Leslie Ying, Qiegen Liu, Yanjie Zhu, Yuanyuan Liu, Xiaobo Qu, Xin Liu, Hairong Zheng, Dong Liang, "Incorporating Reference in Parallel Imaging and Compressed Sensing," Magnetic Resonance in Medicine, vol. 73-4, pp. 1490-1504, (2015).

29.  Jingqin Chen, Chengbo Liu, Dehong Hu, Feng Wang, Haiwei Wu, Xiaojing Gong, Xin Liu, Liang Song, Zonghai Sheng, Hairong Zheng, "Single-Layer MoS2 Nanosheets with Amplified Photoacoustic Effect for Highly Sensitive Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Tumors," Advanced Functional Materials, Vol. 8, p.29261-29269, (2016)

30.  Xi Peng, Xin Liua, Hairong Zheng, Dong Liang, "Exploiting Parameter Sparsity in Model-based Reconstruction to Accelerate Proton Density and T2 Mapping," Medical Engineering & Physics, Vol. 36, p.1428-1435, (2014)

31.  W. Qiu, X. Wang, Y. Chen, Q. Fu, M. Su, L. Zhang, J. Xia, J. Dai, Y. Zhang, Hairong Zheng*, Modulated Excitation Imaging System for Intravascular Ultrasound, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 64(8), 1935-1942, (2017)

32.   Meiying Wu,Wenting Chen,Yu Chen,Haixian Zhang,Chengbo Liu,Zhiting D eng,Zonghai Sheng,Jingqin Chen,Xin Liu,Fei Yan,Hairong Zheng,"Focused Ultra sound-Augmented Delivery of Biodegradable Multifunctional Nanoplatforms for Imagin g-Guided Brain Tumor Treatment." Advanced Science 5.4 (2018): 1700474.

33.  F. Yan, S. Wang, W. Yang, S.N. Goldberg, H. Wu, W.-L. Duan, Z.-T. Deng, H.-B. Han, Hairong Zheng*, "Tumor-penetrating Peptide-integrated Thermally Sensitive Liposomal Doxorubicin Enhances Efficacy of Radiofrequency Ablation in Liver Tumors, " Radiology, 285(2), 162405, (2017).

34.   QiaofengJin, Chih-YuLin, Shih-TsungKang, Yuan-ChihChang, HairongZheng, Chia-MinYang, *Chih-KuangYeh*, "Superhydrophobic silica nanoparticles as ultrasound contrast agents." Ultrasonics sonochemistry 36: 262- 269, (2017)

35.  Xin Liu, Na Zhang, Zhaoyang Fan, Fei Feng, Qi Yang, Hairong Zheng, Pengcheng Liu, Debiao Li, "Detection of infragenual arterial disease using non– contrast-enhanced MR angiography in patients with diabetes," Journal of Magnetic Resonance Imaging, Vol. 40, p.1422-1429, (2014)

36.  Wei Zhou, Jingjing Wang, Kaiyue Wang, Bin Huang, Lili Niu, Fei Li, Feiyan Cai, Yan Chen, Xin Liu, Xiaoyan Zhang, Hankui Cheng, Lijun Kang, Long Meng and Hairong Zheng*, Ultrasound neuro-modulation chip: activation of sensory neurons in Caenorhabditis elegans by surface acoustic waves, Lab on a Chip, 17, 1725-1731, (2017)

37.  Qifa Zhou, Kwok Ho Lam, Hairong Zheng, Weibao Qiu, K. Kirk Shung, "Piezoelectric single crystal ultrasonic transducers," Progress in Materials Science, Vol. 66, p.87-111, (2014)

38.  Fei Yan, Hao Wu, Hongmei Liu, Zhiting Deng, Hong Liu, Wanlu Duan, Xin Liu, Hairong Zheng, "Molecular imaging-guided photothermal/photodynamic therapy against tumor by iRGD-modified indocyanine green nanoparticles," Journal of Controlled Release, Vol. 224, p.217-228, (2016)

39.  Yuanming Liu, Hong-Ling Cai, Matthew Zelisko, Yunjie Wang, Jinglan Sun, Fei Yan, Feiyue Ma, Peiqi Wang, Qian Nataly Chen, Hairong Zheng,Jiangyu Li, "Ferroelectric switching of elastin," Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 111, p. E2780-E2786, (2014)

40.  Fei Yan, Wanlu Duan, Yekuo Li, Hao Wu, Yuli Zhou, Min Pan, Hongmei Liu, Xin Liu, Hairong Zheng, "NIR-laser-controlled drug release from DOX/IR-780- loaded temperature-sensitive-liposomes for chemo-photothermal synergistic tumor therapy," Theranostics, Vol. 6, p.2337-2351, (2016)

41.  Long Meng, Feiyan Cai, Peng Jiang, Zhiting Deng, Fei Li, Lili Niu, Yan Chen, Junru Wu, Hairong Zheng, "On-chip targeted single cell sonoporation with microbubble destruction excited by surface acoustic waves," Applied Physics Letters, Vol. 104, p.073703, (2014)

42.   Zonghai Sheng,Bing Guo,Dehong Hu,Shidang Xu,Wenbo Wu,Weng Heng,L iew Kui Yao,Jingying Jiang, Chengbo Liu,Hairong Zheng, Bin Liu. "Bright Aggr egation-Induced-Emission Dots for Targeted Synergetic NIR-II Fluorescence and NIR-I Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Tumors." Advanced Materials (2018).1800766.

43.  Jinghua Wang, Lili He, Hairong Zheng, ZhongLin Lu, "Optimizing the Magnetization-Prepared Rapid Gradient-Echo (MP-RAGE) Sequence," Plos One, Vol. 9, p.e 96899, (2014)

44.   Yang Xiao, Jie Zeng, Ming Qian, Rongqi Zheng, Hairong Zheng, "Quantitative analysis of peri-tumor tissue elasticity based on shear-wave elastography for breast tumor classification," 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Osaka, Japan, (2013).

45.   Lili Niu, Yanling Zhang, Ming Qian, Long Meng, Yang Xiao, Yuanyuan Wang, Xin Liu, Rongqin Zheng, Hairong Zheng, "Impact of multiple cardiovascular risk factors on carotid intima-media thickness and elasticity," Plos One, vol. 8(7), p. e67809, (2013).

46.   Yang Xiao, Yang Shen, Lili Niu, Tao Ling, Congzhi Wang, Hairong Zheng, "Strain estimation in elastography using scale-invariant keypoints tracking," IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics & Frequency Control, vol. 60(4), p. 706-717, (2013).

47.   Long Meng, Feiyan Cai, Juanjuan Chen, Lili Niu, Yanming Li, Junru Wu, Hairong Zheng, “Precise and programmable manipulation of microbubbles by two-dimensional standing surface acoustic waves,” Applied Physics Letters, vol. 100(17), p. 173701-173704, (2012).

48.   Xiang Feng, Guoxi Xie, Shan He, Bo Kou, Chao Zou, Hairong Zheng, Xin Lju, Bensheng Qiu, “A robust algorithm for high-resolution dynamic MRI based on the partially separable functions model,” Magnetic Resonance Imaging, vol. 30(5), p. 620-626, (2012).

49.   Feiyan Cai, Zhaojian He, Zhengyou Liu, Long Meng, Xin Cheng, Hairong Zheng, “Acoustic trapping of particle by a periodically structured stiff plate,” Applied Physics Letters, vol.99, p.1545-1547, (2011).

50.   Ming Qian, Lili Niu, Yanping Wang, Bo Jiang, Qiaofeng Jin, Chunxiang Jiang, Hairong Zheng. "Measurement of flow velocity fields in small vessel-mimic phantoms and vessels of small animals using micro ultrasonic particle image velocimetry (micro-EPIV)," Physics in Medicine and Biology, 55, vol. 55, p. 6069-6088, (2010).